در حال حاضر امکان ثبت نام در این طرح وجود ندارد . اما خبری در راه است ..